(605) 716-6919  
 
3179318131
 
   
  
   

SPRZEDA¯ CZʦCI I SERWIS SAMOCHODÓW
WIELU MAREK EUROPEJSKICH, JAPOÑSKICH,
KOREAÑSKICH ORAZ AMERYKAÑSKICH
Klimatyzacja - naprawa i serwis samochodowych urz±dzeñ klimatyzacyjnych

Pomoc awaryjna 24h - pomoc awaryjna 24h na dobê, 7 dni w tygodniu polegaj±ca na ¶wiadczeniu pomocy w holowaniu i naprawach serwisowych samochodów osobowych i dostawczych

Sklep internetowy - sprzeda¿ czê¶ci zamiennych do wszystkich samochodów osobowych, dostawczych, ciê¿arowych wszystkich marek ¶wiata

Linki samochodowe - naprawy, regeneracje,
dorabianie wszelkich linek do samochodów, urz±dzeñ (wg dostarczonego wzoru) - us³uga obca


SAAB, VOLVO - specjalizujemy siê w naprawach
samochodów SAAB i VOLVO


Diagnostyka komputerowa - wykonujemy diagnostykê komputerow± wiêkszo¶ci samochodów osobowych i dostawczych

Mechanika pojazdowa - naprawa pojazdów w pe³nym zakresie, wspó³praca z lakiernikiem i blacharzem

P³atno¶æ kartami kredytowymi

Sprzeda¿ elektronicznych do³adowañ telefonów
komórkowych w kooperacji z bankomat24 / Euronet Sp. z o.o.
 

85-432 Bydgoszcz, ul. Borsucza 17 (dzielnica Osowa Góra)
tel. 602 297 313, fax 52 349 60 60